ei kahjusta oluliselt

Koostame “ei kahjusta oluliselt” analüüse projektide rahastustaotluste juurde.

„Ei kahjusta oluliselt“ printsiip (ing.k. do no significant harm, DNSH) on uueks läbivaks põhimõtteks nii struktuurivahendite, kui ka taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamisel ning kohaldub kõikidele tegevusvaldkondadele. „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamisel on eesmärgiks vältida olulise kahju tekkimist keskkonnale tervikuna ja võimaldades seeläbi keskkonnaeesmärkide saavutamist. Vastavat mõjuhinnangut nõutakse nii EAS-i, KIK-i kui teiste toetusi jagavate asutuste poolt rahastustaotluse esitamisel. LEMMA spetsialistid aitavad vastava mõjuhinnangu nõuetekohasel teostamisel.

“Ei kahjusta oluliselt” hindamine on jagatud kaheks etapiks ja nõuab nii kavandatava projekti kui ettevõtte kui terviku mõju hindamist keskkonnaeesmärkidele. Hinnatakse kuuele keskkonnaeesmärgile vastavust. Hinnatavad keskkonnaeesmärgid on:

  1. kliimamuutuste leevendamine;
  2. kliimamuutustega kohanemine;
  3. vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse;
  4. üleminek ringmajandusele;
  5. saastuse vältimine ja tõrje;
  6. elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Alles siis, kui kogu hindamise tulemusel selgub, et kavandataval projektil ei ole olulist mõju mitte ühelegi keskkonnaeesmärgile, on see edukalt läbinud DNSH ehk “ei kahjusta oluliselt” hinnangu.

Scroll to Top