Kivipurusti

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine

Juhul kui ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete purustamiseks ja sõelumiseks, siis kaasneb selle tegevusega välisõhku heitmete väljutamine. Heitmete kogus sõltub käideldavate jäätmete kogusest ja käitlemisviisist. Sellest lähtuvalt tuleb ettevõttel hinnata tegevuse käigus tekkida võivate saasteainete heitkoguseid ja võrrelda neid keskkonnaministri 14.12.2016 määrusega nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks …

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine Loe edasi »

KMH süsteemi jätkuanalüüs

Meil on hea meel teatada, et avalikuks on saanud meie eelmise aasta ilmselt üks huvitavamaid töid. Nimelt tellis Keskkonnaministeerium 2020. aastal nn KMH süsteemi jätku-analüüsi, mille peamine eesmärk oli esitada ettepanekuid koos põhjendustega Eesti mõju hindamise (KMH ja KSH) süsteemi kitsaskohtade lahendamiseks, mille tulemusel oleks võimalik süsteemi parandada. Ettepanekute esitamisel lähtuti  teiste riikide praktika analüüsist, …

KMH süsteemi jätkuanalüüs Loe edasi »

Natura alasid puudutav uus kohtulahend

Natura alasid puudutavana on viimastel aastatel Riigikohus teinud mitu otsust, mis on oluliselt mõjutanud Natura hindamise praktikat. Senini on kohtulahendid pigem karmistanud Natura aladest tulenevaid hindamiskohustusi ning eeskätt keskkonnamõju strateegilistes hindamistes Natura hindamise kohtukindlalt teostamine on muutunud omaette väljakutseks. Uus Riigikohtu lahend aga muudab seniseid arusaamu Natura aladel juba enne nende moodustamist toimunud tegevuste osas. …

Natura alasid puudutav uus kohtulahend Loe edasi »

Aastaaruande esitamine

Aastaaruannete esitamise aeg

Aasta on jällegi läbi saanud ja sellega seoses on saabunud aeg esitada keskkonnaalaseid aastaaruandeid. Käesoleval aastal tuleb aastaaruanded esitada läbi KOTKAS infosüsteemi: Jäätmearuande esitamise tähtaeg on 31.01.2021 Välisõhu saastamisega seotud aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2021 Veekasutuse aruande esitamise tähtaeg on 15.02.2021 Juhime tähelepanu, et aastaaruande peavad käesoleval aastal esitama ka paikse heiteallika registreeringuga ettevõtted! Kui …

Aastaaruannete esitamise aeg Loe edasi »

Kiili valla ÜP ja KSH aruande eelnõu väljapanek

Kili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu LEMMA OÜ spetsialistide poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 12. novembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021. Avalikustamisel olevad materjalid on kättesaadavad siit. Planeeritavaks alaks on kogu Kiili valla territoorium, ala suuruseks on 100,4 km². Kiili üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja …

Kiili valla ÜP ja KSH aruande eelnõu väljapanek Loe edasi »

Tartu planeerimiskonverents

Eelmisel nädalal toimus Tartus Planeerimiskonverents. LEMMA keskkonnakonsultant Piret Toonpere rääkis seekordses keskkonnamõju hindamise sessioonis asjakohaste mõjude hindamisest, nende seosest keskkonnamõju hindamisega ning Rapla ja Kehtna valdade üldplaneeringute asjakohaste mõjude hindamise näitel ühest võimalikust lahendusest. Ettekanne on järelevaadatav http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Jäätmekavade koostamine

Omavalitsuse jäätmekavade koostamine on täies hoos. Sel nädalal sõlmisime lepingu ka Haljala valla uue jäätmekava koostamiseks. Peatselt lähevad avalikule väljapanekule Tapa ja Kadrina valdade jäätmekavad. Kadrina valla jäätmekava raames valminud kaardirakendus on läinud juba ka kasutusse. Paljude omavalitsuste jäätmekavad on käesoleval aastal lõppemas, sest need on koostatud lähtuvalt Riigi jäätmekava 2014-2020 kehtivusest. Riigi jäätmekava koostatakse …

Jäätmekavade koostamine Loe edasi »

keskkonnaloa riigilõiv

Viimane hetk taotleda keskkonnaluba soodsamalt

Alates 1 juulist rakendub riigilõivuseaduse muudatus, millega kehtestatakse riigilõivud õhusaaste ja veelubadele, millel senini riigilõivu pole olnud ning oluliselt tõusevad kompleksloa ja jäätmelubade riigilõivud. Keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest rakenduvad järgmised riigilõivud: 1) vee erikasutus – 520 eurot; 2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku – 520 eurot; 3) jäätmete käitlemine – 520 eurot, kui käideldakse ohtlikke jäätmeid …

Viimane hetk taotleda keskkonnaluba soodsamalt Loe edasi »

Kaugtöö

Seoses eriolukorraga on LEMMA töötajad töötamas valdavalt kodukontorites. Siiski ei takista see meid tööde teostamisel. Oleme valmis kasutama töökoosolekute korraldamiseks kõiki kaugtöö vahendeid ning vajadusel nõustama nende kasutamist ka klientidele. Oleme veendunud, et soovi korral on võimalik läbi tänapäevaste võimaluste edukalt tagada kõigi osapoolte kaasamine ja tööde nõuetekohane teostamine. Objektide külastamisel järgime rangelt kliendipoolseid juhiseid …

Kaugtöö Loe edasi »

Jäätmekavade koostamine

Käesoleval aastal on lõppemas paljude omavalitsuste jäätmekavad. Uue jäätmekava koostamisega tuleks alustada varakult, et selle jõuaks õigeaegselt kokku panna, läbi arutada, avalikustada ja volikogu poolt ka vastu võtta. Seega on praegu kõige õigem aeg uue jäätmekava koostamise tellimiseks. LEMMA on koostanud omavalitsusega koostöös jäätmekavasid üle kogu Eesti. Uue lisana oleme hakanud jäätmekavade koostamise käigus tegema …

Jäätmekavade koostamine Loe edasi »

Scroll to Top