Õhukvaliteedi hindamine

Suudame modelleerida nii punkt-, pind- kui ka joonallika emissioone ning koostada saastekaarte nii saastelubade taotluste kui ka keskkonnamõju hinnangute juurde. Omame laialdast kogemust erinevate heiteallikate mõju hindamisel.

Õhukvaliteedi arvutuslikuks hindamiseks on meil kasutusel nii  Tartu Ülikoolis väljatöötatud tarkvara AEROPOL kui ka USA väljaarendatud AERMOD mudelil põhinev tarkvara AERMOD View.

Lisaks hajuvusarvutustele omame koostööpartnereid ka õhukvaliteedi mõõtmiste läbiviimiseks. Partnerite abiga korraldame mõõtmisi korstnatest, ventilatsioonidest jm saasteallikatest. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik koostada hajuvuskaarte ning õhukvaliteedi hinnanguid.

Scroll to Top