Keskkonnakonsultatsiooni valdkonnas on oluline pädevuse tõendamiseks erinevate litsentside ja registreeringute olemasolu ettevõttel, kellelt vastavaid teenuseid tellitakse. Samuti on oluline, et töid teostatakse litsentseeritud professionaalse tarkvaraga. Järgnevalt on toodud ülevaade LEMMA OÜ litsentsidest, registreeringutest ja kasutatavatest spetsiaaltarkvaradest.

Litsentsid ja registreeringud:

Keskkonnamõju hindamise juhteksperdi litsents:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdi hindamisõigus:

  • Piret Toonpere (koolitustunnistus KSH018)

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus:

  • Andrus Veskioja – veeproovi võtmine reoveesettest, mereveest, põhjaveest, pinnaveest, heit- ja reoveest ning joogiveest

Ohtlike jäätmete käitleja pädevus:

  • Kaisa Aadna
  • Andrus Veskioja
Tarkvarad:

GIS:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online
  • Mapinfo Proffessional

Õhusaaste:

  • AERMOD View – õhukvaliteedi hajuvusarvutuste tegemine
  • AEROPOL

Müra:

Tuulepargid:

  • WindPRO (Basic, Decibel, Shadow, ZVI, Photomontage, Animation, Solar) – tuuleparkide müra ja varjutuse modelleerimine, tuulikute nähtavusanalüüsi ja fotomontaažide koostamine, päikeseparkide visualiseerimine ja tootluse hindamine.
Scroll to Top