Veeload

Koostame keskkonnaloa veekasutuse eriosa ehk veeloa taotlusi ja aitame veeloa taotlemisel.
Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist (veeloa taotlus, vajadusel veeproovide võtmine), Keskkonnaametiga suhtlemist keskkonnaloa taotlemisel.
Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust st esitame teiepoolsete lähteandmete alusel nii teie ettevõtte keskkonnaaalaseid kvartalideklaratsioone kui ka aastaaruandeid.

Lisaks pakume veeproovide võtmise teenust. Veeloaga või keskkonnakompleksloaga kehtestatud seirekava nõuab tihti atesteeritud veeproovivõtja poolset veeproovide võtmist. Meie veeproovivõtjal on atesteeringud järgmisteks proovivõttudeks:

 • veeproovi võtmine reoveesettest;
 • veeproovi võtmine mereveest;
 • veeproovi võtmine põhjaveest;
 • veeproovi võtmine pinnaveest;
 • veeproovi võtmine heit- ja reoveest.

Vastavalt veeseadusele on veeloa omamine kohustuslik, kui:

 • võetakse pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse mineraalvett;
 • juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett;
 • juhitakse heide otse põhjavette käesoleva seaduse § 126 lõigetes 3 ja 5 sätestatu kohaselt;
 • juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile;
 • paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat;
 • süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett;
 • paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;
 • toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades;
 • veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 • arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas;
 • rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu;
 • muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu;
 • muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi.
Scroll to Top