Koostame keskkonnamõju hindamisi ja keskkonnaalaseid ekspertarvamusi, taotlusi keskkonnalubade (õhusaasteload, jäätmeload, kompleksload, vee erikasutusload) taotlemiseks, müra ja õhukvaliteedi modelleeringud, võtame veeanalüüse, koostame omavalitsustele jäätmekavasid jms.

Pakume lisaks ka tööstus- ja teenindusettevõtetele keskkonnaalase halduse teenust, mis seisneb keskkonnaalaste aruannete jooksvas koostamises, esitamises ja konsultatsioonis, sh vajaliku seire korraldamises.

Loataotlused

Koostame õhusaastelubade, jäätmelubade, keskkonnakomplekslubade ja veelubade taotlusi ning aitame keskkonnalubade taotlemisel.

Eksperthinnangud

Teostame keskkonnaseisundi hinnanguid ja keskkonnauuringuid ning anname ekspertarvamusi ja eksperthinnanguid detailplaneeringute ning seda vajavate projektide tarbeks.

Mõjuhinnangud

Koostame keskkonnamõju hindamisi (KMH), keskkonnamõju strateegilisi hindamisi (KSH) ning abistame otsustajaid KMH ja KSH eelhinnangute koostamisel.

Modelleeringud

Teostame välisõhus leviva müra (liiklusmüra ja tööstusmüra) ja õhukvaliteedi arvutuslikku hindamist ehk modelleerimist spetsiaaltarkvaradega.

Analüüsid

Pakume atesteeritud veeproovide võtmise täisteenust. Samuti aitame koostööpartnerite abil teostada õhukvaliteedi mõõtmisi ja pinnase reostusuuringuid. Aitame tõlgendada mõõtmistulemusi.

Keskkonnaalane haldus

Aitame keskkonnaalaste deklaratsioonide ja aruannete koostamisel. Soovi korral pakume täisteenust, mille korral ettevõte esitab meile vajalikud lähteandmed ja meie teeme kõik muu vajaliku.

Scroll to Top