Mürahinnangud

Mürahinnangud

Teostame müra modelleerimist päevasel ja öisel ajavahemikul. Koostame mürakaarte ja mürataseme arvutusi. Hindame nii teeliikluse, rongiliikluse kui ka tööstusmüra.

Müra on kaasaegse elukeskkonna lahutamatu osa ning üks järjest enam teadvustatavam keskkonnaprobleem. Keskkonnamüra võib avaldada inimesele mõju nii füsioloogiliselt kui psühholoogiliselt ning häirida põhitegevusi, nagu magamine, puhkamine, õppimine ja suhtlemine. Sellega seoses on sagenenud vajadus hinnata erinevate müraallikate poolt põhjustatavaid emissioone uute arendusalade planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel.

Välisõhus leviva müra hindamist reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) ja müra normtasemeid sama seaduse § 56 lg 4 alusel kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”, mis jõustus 01.02.2017.

Mürahinnangu koostamisel arvestatakse keskkonnaministri 06.10.2016 määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“.

Kasutame oma töös professionaalset müralevi modelleerimise tarkvara SoundPlan Essential 5.0.

Scroll to Top