Loataotlused

Koostame keskkonnalubade (st õhusaastelubade, jäätmelubade  ja veelubade) ja keskkonnakomplekslubade taotlusi ning aitame keskkonnalubade taotlemisel. Pakume valdavalt enda koostatud lubade puhul keskkonnaalase halduse teenust, mis seisneb lubadest tulenevate kvartalideklaratsioonide ja aastaaruannete koostamist ning esitamist, samuti muid lubades määratud kohustuste täitmise korraldamist (seire korraldamine, sh atesteeritud veeproovide võtmine, ülevaatustel osalemine, inventuuride tegemine jms).

Pakume komplekset teenust, mis hõlmab nii loa taotluse kui ka selleks vajaliku projekti koostamist. Samuti aitame loa taotlemise käigus suhelda Keskkonnaametiga ning vajadusel koostame edasiseks saastetasude deklareerimiseks abitabelid.

Õhusaasteload

Koostame õhusaasteloa (välisõhu saasteload) taotluste jaoks lubatud heitkoguste (LHK) projekte ning aitame õhusaasteloa taotlemisel.

Veeload

Abistame Teid veelubade taotluste koostamisel. Samuti aitame taotluse koostamiseks vajalike uuringute, analüüside, keskkonnamõju hindamise vms läbiviimisel.

Jäätmeload

Aitame koostada jäätmeloa ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusi. Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust.

Kompleksload

Keskkonnakompleksluba (kompleksluba, IPPC luba) on keskkonnalubadest kõige keerukama loaga. Omame kogemust mitmete eri valdkondade komplekslubade koostamisel.

Scroll to Top