Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. Strateegiline planeerimisdokument on üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering, strateegiline arengukava, haldusorgani koostatav või kehtestatav kava, programm või strateegia.

Scroll to Top