Kili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu LEMMA OÜ spetsialistide poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 12. novembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021. Avalikustamisel olevad materjalid on kättesaadavad siit.

Planeeritavaks alaks on kogu Kiili valla territoorium, ala suuruseks on 100,4 km².

Kiili üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning seeläbi Kiili vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Üldplaneeringu elluviimisega kaasnevana ei ole oodata riigipiiriüles mõju ega mõju Natura 2000 aladele.

Materjalidega on võimalik elektroonselt tutvuda Kiili valla kodulehel – www.kiilivald.ee – ning kohapeal paberkandjal Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alevik tööpäevadel kell 9.00-14.00.

Kaardimaterjal on leitav siit.

Avaliku väljapaneku ajal 12.11.2020 – 03.01.2021 saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta Kiili Vallavalitsuse aadressile  või Nabala tee 2a, Kiili 75401.

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Scroll to Top