Kivipurusti

Juhul kui ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete purustamiseks ja sõelumiseks, siis kaasneb selle tegevusega välisõhku heitmete väljutamine. Heitmete kogus sõltub käideldavate jäätmete kogusest ja käitlemisviisist. Sellest lähtuvalt tuleb ettevõttel hinnata tegevuse käigus tekkida võivate saasteainete heitkoguseid ja võrrelda neid keskkonnaministri 14.12.2016 määrusega nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ lisas toodud künniskogustega.

Künniskoguste ületamisel tuleb täita keskkonnaloa taotluse “4. Eriosa – Õhk”, sest kui käitise kõikidest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületavad määruse lisas toodud künniseid, on ettevõte kohustatud omama õhusaasteluba. Saasteainete heitkoguste hinnang peab sisaldama kasutatavat arvutusmetoodikat, saasteainete heitkoguste arvutuskäiku ning saasteainete aastaseid heitkoguseid kõikidest käitise heiteallikatest. Juhul, kui künniskoguseid ei ületata, tuleb heitkoguste hinnang lisada taotlusele.

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlejale õhusaasteloa künniste hindamise lihtsustamiseks panime kokku vastava abikalkulaatori. Palume kalkulaatorit kasutades panna tähele, et tegu on abistava töövahendiga. Kui teie jäätmekäitlus toimub nt suletud ruumis või kasutate tavapärastele purustitele/sõeladele lisaks veel mingeid tolmu tekitavaid seadmeid, siis ei pruugi kalkulaatorist heitkoguse hindamiseks piisata.

Juhul kui abikalkulaatori kohaselt on Teie käitise tahkete osakeste heitkogus suurem kui 1 tonn, siis võtke meiega ühendust ning aitame teid täpsema heitkoguste hindamisega ning vajadusel keskkonnaloa taotluse õhuosa täitmisega.

Scroll to Top