Anname teada, et Tori valla ja Pärnu linna eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda lingil: www.polendmaatuulepark.ee ja siin veebilehel.

Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn).

Ettepanekuid avalikul väljapanekul oleva dokumendi kohta ootame kuni 09.09.2021 e-posti aadressidele  või  või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705) või Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn, 80098).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.10.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn).

Tori Vallavolikogu algatas 19.08.2020 otsusega nr 252 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks Tori vallas määratud planeeringualal ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Pärnu Linnavolikogu algatas 18.06.2020 otsusega nr 51 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks.

Nimetatud eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad mistõttu koostatakse planeeringulahendus ja keskkonnamõju strateegiline hindamine neile ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju.

Kahe omavalitsuse territooriumile jäävale planeeringualale tuulepargi planeerimise eesmärk on toota elektrituulikute abil taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ~800 ha ja soovitakse, et tuulepark koosneks kuni 12-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuuliku kaugus lähimast elamust on võimalusel alates 1 km või müranormi piirides, v.a kui tuulik asub lähemal kui 1 km omaniku nõusolekul. Planeeritav tuulepark võib koosneda mitmest eraldiseisvast elektrituulikute grupist (tuulepargist) samal eelvaliku alal, millel on eraldi liitumispunkt, elektri-ja sidevõrk ning vajadusel ka juurdepääsuteede võrk. Tuulepargi liitumine toimub 110 kV alajaama. Tuulepargi alajaama ja elektrivõrguga liitumispunkti vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku veebikaart on leitav:

 

Scroll to Top