Kohaliku omavalitsuse jäätmekavad

Viimased kuud on olnud väga tegusad kohalike omavalitsuste jäätmekavade kinnitamise osas. Meie poolt koostatud jäätmekavadest on kehtestamiseni jõudnud Ruhnu, Rae ja Väike-Maarja valdade jäätmekavad. Samuti saab kohe kehtestatuks ka Saue ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava.  Jäätmekavadest tahaks eriti välja tuua Rae valla jäätmekava, millesse sai vallapoolse laialdasema vaatenurga ja hea koostöö tagajärjel sisse võrdlemisi innovaatilisi …

Kohaliku omavalitsuse jäätmekavad Loe edasi »

Kernu järv

Kernu KMH programm

Keskkonnaamet tunnistas 21.09.2021 Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks. See tähendab, et asume koostama keskkonnamõju hindamise aruannet ning loodame juba uue aasta algul jõuda ka selle avalikustamiseni. Avalikul arutelul ilmnes, et kohalik kogukond soovib Kernu järve võimalikult kiiret korrastamist. Seega püüame igati omalt poolt mõju hindamise kiirelt, kuid samas põhjalikult läbi viia. …

Kernu KMH programm Loe edasi »

Paldiski tuulepark

Paldiski tuulepargi külastus

Sel laupäeval (4.09) käisime koos Põlendmaa piirkonna elanikega ning  Enefit Green ja Sunly esindajatega tutvumas Paldiski tuulepargiga. Külastuse eesmärk oli oma silma ja kõrvaga saada ettekujutust tuulikutega kaasnevatest võimalikest mõjudest. Ilm soosis saamaks tuulepargist täit ettekujutust – tuul puhus tugevusega, mis võimaldas kõigil Pakri poolsaarel oleval 26-l tuulikul töötada. Samuti paistis päike, mis lasi saada …

Paldiski tuulepargi külastus Loe edasi »

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering

Anname teada, et Tori valla ja Pärnu linna eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021. Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda lingil: www.polendmaatuulepark.ee ja siin veebilehel. Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse …

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering Loe edasi »

Jahutusvee ekspertarvamused

Keskkonnaamet on veelubade omanikelt usinalt hakanud nõudma jahutusvee ekspertarvamusi. Nõue tuleneb 2019 a jõustunud uuest veeseadusest ning puudutab neid keskkonnalubade omanikke, kelle loal on reguleeritud vee-erikasutus jahutusvee väljalaskudest. Ekspertarvamuse eesmärk on hinnata jahutusvee mõju suublaks oleva veekogu ökosüsteemidele ning sellest lähtuvalt teha ettepanek jahutusvee temperatuurivahemiku ja seirekohustuse kohta. LEMMA on jahutusvee ekspertarvamustega kokku puutunud alates …

Jahutusvee ekspertarvamused Loe edasi »

Õhuspetsialist

Kui omad mingitki eelnevat kogemust õhukvaliteedi hindamise, saasteainete heitkoguste arvutuste osas või kokkupuudet keskkonnalubade taotlemisega ning soovid oma kogemust tööalaselt kasutada, siis võta meiega ühendust! LEMMA on arenev ettevõte ning meie oluliseks töövaldkonnaks on õhusaaste alased hinnangud ja loataotlused ning antud valdkonnas pädevuse ning töötajaskonna laiendamine on meile oluline.

Toimekas maikuu

Mai on olnud LEMMA spetsialistidele väga toimekas kuu. Lõpuni jõudsid kaks väga pika teostamisajaga KSHd: Paldiski mnt 229 ja lähiala DP keskkonnamõju strateegilise hindamine Vormsi maakasutuse ja ehitustingimuste teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lisaks tunnistati vastavaks Narva jõe äärsete seirepositsioonide alade keskkonnamõju hindamise programm. Alustasime töid Kernu paisjärve korrastusprojekti KMHga ning Pärnu-Tori tuulepargi eriplaneeringu KSHga seonduvalt.  …

Toimekas maikuu Loe edasi »

Kivipurusti

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine

Juhul kui ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete purustamiseks ja sõelumiseks, siis kaasneb selle tegevusega välisõhku heitmete väljutamine. Heitmete kogus sõltub käideldavate jäätmete kogusest ja käitlemisviisist. Sellest lähtuvalt tuleb ettevõttel hinnata tegevuse käigus tekkida võivate saasteainete heitkoguseid ja võrrelda neid keskkonnaministri 14.12.2016 määrusega nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks …

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine Loe edasi »

Scroll to Top