Kernu järv

Kernu KMH programm

Keskkonnaamet tunnistas 21.09.2021 Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks. See tähendab, et asume koostama keskkonnamõju hindamise aruannet ning loodame juba uue aasta algul jõuda ka selle avalikustamiseni. Avalikul arutelul ilmnes, et kohalik kogukond soovib Kernu järve võimalikult kiiret korrastamist. Seega püüame igati omalt poolt mõju hindamise kiirelt, kuid samas põhjalikult läbi viia. …

Kernu KMH programm Loe edasi »

Paldiski tuulepark

Paldiski tuulepargi külastus

Sel laupäeval (4.09) käisime koos Põlendmaa piirkonna elanikega ning  Enefit Green ja Sunly esindajatega tutvumas Paldiski tuulepargiga. Külastuse eesmärk oli oma silma ja kõrvaga saada ettekujutust tuulikutega kaasnevatest võimalikest mõjudest. Ilm soosis saamaks tuulepargist täit ettekujutust – tuul puhus tugevusega, mis võimaldas kõigil Pakri poolsaarel oleval 26-l tuulikul töötada. Samuti paistis päike, mis lasi saada …

Paldiski tuulepargi külastus Loe edasi »

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering

Anname teada, et Tori valla ja Pärnu linna eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021. Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda lingil: www.polendmaatuulepark.ee ja siin veebilehel. Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse …

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering Loe edasi »

Jahutusvee ekspertarvamused

Keskkonnaamet on veelubade omanikelt usinalt hakanud nõudma jahutusvee ekspertarvamusi. Nõue tuleneb 2019 a jõustunud uuest veeseadusest ning puudutab neid keskkonnalubade omanikke, kelle loal on reguleeritud vee-erikasutus jahutusvee väljalaskudest. Ekspertarvamuse eesmärk on hinnata jahutusvee mõju suublaks oleva veekogu ökosüsteemidele ning sellest lähtuvalt teha ettepanek jahutusvee temperatuurivahemiku ja seirekohustuse kohta. LEMMA on jahutusvee ekspertarvamustega kokku puutunud alates …

Jahutusvee ekspertarvamused Loe edasi »

Õhuspetsialist

Kui omad mingitki eelnevat kogemust õhukvaliteedi hindamise, saasteainete heitkoguste arvutuste osas või kokkupuudet keskkonnalubade taotlemisega ning soovid oma kogemust tööalaselt kasutada, siis võta meiega ühendust! LEMMA on arenev ettevõte ning meie oluliseks töövaldkonnaks on õhusaaste alased hinnangud ja loataotlused ning antud valdkonnas pädevuse ning töötajaskonna laiendamine on meile oluline.

Toimekas maikuu

Mai on olnud LEMMA spetsialistidele väga toimekas kuu. Lõpuni jõudsid kaks väga pika teostamisajaga KSHd: Paldiski mnt 229 ja lähiala DP keskkonnamõju strateegilise hindamine Vormsi maakasutuse ja ehitustingimuste teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lisaks tunnistati vastavaks Narva jõe äärsete seirepositsioonide alade keskkonnamõju hindamise programm. Alustasime töid Kernu paisjärve korrastusprojekti KMHga ning Pärnu-Tori tuulepargi eriplaneeringu KSHga seonduvalt.  …

Toimekas maikuu Loe edasi »

Kivipurusti

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine

Juhul kui ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete purustamiseks ja sõelumiseks, siis kaasneb selle tegevusega välisõhku heitmete väljutamine. Heitmete kogus sõltub käideldavate jäätmete kogusest ja käitlemisviisist. Sellest lähtuvalt tuleb ettevõttel hinnata tegevuse käigus tekkida võivate saasteainete heitkoguseid ja võrrelda neid keskkonnaministri 14.12.2016 määrusega nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks …

Ehitusjäätmete jäätmelubades õhusaasteloa kohustuse hindamine Loe edasi »

KMH süsteemi jätkuanalüüs

Meil on hea meel teatada, et avalikuks on saanud meie eelmise aasta ilmselt üks huvitavamaid töid. Nimelt tellis Keskkonnaministeerium 2020. aastal nn KMH süsteemi jätku-analüüsi, mille peamine eesmärk oli esitada ettepanekuid koos põhjendustega Eesti mõju hindamise (KMH ja KSH) süsteemi kitsaskohtade lahendamiseks, mille tulemusel oleks võimalik süsteemi parandada. Ettepanekute esitamisel lähtuti  teiste riikide praktika analüüsist, …

KMH süsteemi jätkuanalüüs Loe edasi »

Natura alasid puudutav uus kohtulahend

Natura alasid puudutavana on viimastel aastatel Riigikohus teinud mitu otsust, mis on oluliselt mõjutanud Natura hindamise praktikat. Senini on kohtulahendid pigem karmistanud Natura aladest tulenevaid hindamiskohustusi ning eeskätt keskkonnamõju strateegilistes hindamistes Natura hindamise kohtukindlalt teostamine on muutunud omaette väljakutseks. Uus Riigikohtu lahend aga muudab seniseid arusaamu Natura aladel juba enne nende moodustamist toimunud tegevuste osas. …

Natura alasid puudutav uus kohtulahend Loe edasi »

Aastaaruande esitamine

Aastaaruannete esitamise aeg

Aasta on jällegi läbi saanud ja sellega seoses on saabunud aeg esitada keskkonnaalaseid aastaaruandeid. Käesoleval aastal tuleb aastaaruanded esitada läbi KOTKAS infosüsteemi: Jäätmearuande esitamise tähtaeg on 31.01.2021 Välisõhu saastamisega seotud aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2021 Veekasutuse aruande esitamise tähtaeg on 15.02.2021 Juhime tähelepanu, et aastaaruande peavad käesoleval aastal esitama ka paikse heiteallika registreeringuga ettevõtted! Kui …

Aastaaruannete esitamise aeg Loe edasi »

Scroll to Top